menu

tsuru's menu

Tsuru Tsuru

SMALL SUSHI BOXES

LARGE SUSHI BOXES

SALADS

Tsuru Tsuru

KATSU

RAMEN

TERIYAKI BENTO

BURGER

HOT SIDES

HOT TEAS

SOUP